Podmínky soutěže na Facebooku

Pravidla soutěže

“SOUTĚŽ O 10 VOUCHERŮ NA NÁKUP NAŠICH MODELŮ”

YaxiTaxi

Pořadatel soutěže: YaxiTaxi, Masarykovo nábřeží 8, 11000 Praha 1, IČ: 74268996

Organizátor soutěže: StartOnline s.r.o., Lucemburská 31, 130 00 Praha, IČO: 04606809

 

  1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu 5. 11. – 20. 11. 2022 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

  1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát účastník s doručovací adresou na území České i Slovenské republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce: https://www.facebook.com/YaxiTaxi

  1. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání fotky a hodnocení pod soutěžní příspěvek na Facebooku YaxiTaxi.

Odborná porota vybere první tři výherce, ostatní budou vylosováni.

  1. VÝHRY V SOUTĚŽI:

1. místo – voucher v hodnotě 5.000 Kč
2. místo – voucher v hodnotě 3.000 Kč
3. místo – voucher v hodnotě 2.000 Kč
4. – 10. místo – voucher v hodnotě 1. 000 Kč

Voucher je možné použít na nákup libovolného modelu od YaxiTaxi z nabídky v našem kamenném obchodě nebo na eshopu. Platnost voucheru bude 1 měsíc.

Výherce zveřejníme na našem Facebooku a to nejpozději 23. 11. 2022.

Výherce bude vyzván, aby nás kontaktoval prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku nejpozději do 28. 11. 2022 (včetně tohoto dne), a aby nám poslal svoji adresu, kde mu voucher pošleme. V případě, že se výherce neohlásí do 28. 11. .2022, ztrácí nárok na výhru.

Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

  1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/YaxiTaxi vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/YaxiTaxi. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže a po Soutěži, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, při užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců a také při dalších komerčních sděleních, s možností se od jejich zasílání odhlásit.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

  1. DALŠÍ PRAVIDLA:

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webu: https://yaxitaxi.com/podminky-souteze-na-facebooku/. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Praze dne  4. 11. 2022